אודות

מדיניות השאלה

נהלי השאלה

ספרי קריאה ניתנים להשאלה עד 60 יום.

ניתן להאריך מועד השאלה בטלפון או

באמצעות דוא"ל,במידה ואין תור של מזמינים לספרים.

אי החזרה,אבדן ספר או השחתה כרוכים בתשלום.